قفس

قفس

سال ۲۰۰۷
ایران
پویانمایی
۱۰ دقیقه, 0+
هبوط انسان به زمین و حبس در دنیا. و تلاش انسان براي رهایی از این قفس با اتکا به ریسمان الهی.